Regulamin

REGULAMIN NAJMU

PRZYCZEPY / LAWETY

1. Wynajmujący ma pełne prawa do dysponowania przedmiotem umowy najmu. Doba wynajmu trwa 24 godziny i jest liczona od momentu rozpoczęcia najmu (wydania pojazdu). Gdy wypożyczalnia jest czynna krócej – tj. np. w sobotę – wówczas doba trwa maksymalnie do godziny zamknięcia wypożyczalni. Jeżeli przyczepa zostanie oddana po niedzieli, doba będzie liczona do godziny 9.00 rano. Za święto wypadające w środku tygodnia klient zobowiązany jest do zapłaty 70% ceny dobowej najmu.

2. Przedmiotem umowy najmu jest objęte również wyposażenie dodatkowe (np. koło zapasowe, plandeka, pasy mocujące) oraz dokumenty (np. dowód rejestracyjny, polisa OC).

3. Przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Oryginał polisy oraz dowód rejestracyjny zostanie na żądanie udostępniony Najemcy na czas trwania najmu. Przedmiot umowy nie jest objęty ubezpieczeniem “NNW, AUTOCASCO”.

4. Minimalny okres rozliczeniowy wynosi pełne 4 godziny zegarowe, choćby faktycznie czas korzystania z przedmiotu umowy był krótszy.

5. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania na piśmie odrębnej zgody Wynajmującego.

6. Wydanie i zdanie przedmiotu umowy następuje w godzinach pracy wypożyczalni. Najemca nie ma możliwości/prawa przedłużania terminu wynajmu bez wyraźnej zgody potwierdzonej pisemnie, e-mailem, bądź sms-em z wyświetlonym nr nadawcy: +48 505 650 865, reprezentowanym przez ABK Beata Krzykwa. 

7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia kompletnego przedmiotu umowy w umówionym terminie (opisanym w treści umowy).

8. Korzystanie z przedmiotu umowy ponad umówiony termin bez zgody dłużej niż 48 godzin uprawnia Wynajmującego do złożenia zawiadomienia organom ścigania o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia / kradzieży przez Najemcę.

9. Wszelkie konsekwencje przekroczenia umownego terminu końcowego obciążają Najemcę.

10. Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku, awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia), najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.

11. Wypożyczalnia dostępna jest tylko dla klientów lokalnych. Dla obcokrajowców oraz osób spoza obszaru lokalnego istnieje możliwość wypożyczenia przyczepy po opłaceniu kaucji zwrotnej ustalanej indywidualnie do danego przedmiotu najmu, nie mniej niż 500zł.

12. Najemca zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu umowy (celem ustalenia stanu technicznego oraz kompletności dodatkowego wyposażenia) i zgłoszenia wszelkich wad przed wydaniem mu przedmiotu najmu pod rygorem utraty wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego. 

13. Uwagi najemcy wpisuje się do umowy Najmu. Brak uwag oznacza, że najemca nie zgłasza zastrzeżeń do stanu przedmiotu Najmu.

14. W szczególności Najemca powinien zwrócić uwagę na: – stan ogumienia, – stan oświetlenia, – stan plandeki, – uszkodzenia mechaniczne.

15. Najemca jest zobowiązany do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami (zwłaszcza nie wolno przekraczać dopuszczalnej ładowności).

16. Za wszelkie uszkodzenia lub utratę przedmiotu umowy odpowiedzialność ponosi Najemca.

17. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w wynajętej przyczepie/lawecie. Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, naprawa może nastąpić tylko w wyspecjalizowanym serwisie, po uprzednim poinformowaniu wynajmującego.

18. Obciążenie Najemcy za naprawę uszkodzeń następuje niezwłocznie w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny. Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania Wynajmującemu (np. zwrotu kosztów naprawy) w terminie 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej.

19. W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego przyczepy, utraty przedmiotu umowy, Najemca zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowej przyczepy odpowiadającej tej samej klasie i wymiarom.

20. Opłaty wraz z zastawem z tytułu wynajęcia przyczepy pobierane są z góry za cały czas najmu. Zastaw stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego.

21. Do 2 godzin po upływie najmu nie są pobierane dodatkowe opłaty. Jeżeli Najemca zwróci przedmiot po upływie 2 godzin a przed upływem 24 godzin to Wynajmującemu należy się czynsz za całą dobę. Korzystanie z przedmiotu umowy przez Najemcę ponad umówiony termin bez zgody, uprawnia Wynajmującego do naliczania kary umownej wynoszącej 10 PLN za każdą rozpoczętą godzinę bezumownego korzystania ze sprzętu.

22. Najemca jest zobowiązany do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu z przyczepą.

23. Skargi i reklamacje są przyjmowane tylko w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie 30 dni od otrzymania.

24. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.